Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle Kurumsal Üyelik Sözleşmesi olarak anılacaktır); “Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Blv. Concepta Plaza Apt. No:91/1/39 Esenyurt/İstanbul” adresinde mukim Baytii Gayrimenkul İnşaat ve Genel Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısaca BAYTİİ olarak anılacaktır) ile www.Baytii.com Portalda hesap açmak için işbu Hesap Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve Baytii.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren Kurumsal Üye arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Portal”: www.Baytii.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan BAYTİİ’nin hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar. ‘’Ziyaretçi’’: Portala erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. “Kurumsal Üye”: Portalda hesap açan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren ziyaretçidir. Kurumsal Üye olmak isteyen Ziyaretçinin, Portaldaki Kurumsal Hesap formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine, BAYTİİ tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ve BAYTİİ tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Hesap hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, hesap açma süreci tamamlanmadan Kurumsal Üye olunamaz. Hesap başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin BAYTİİ tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. BAYTİİ gerekli görmesi ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle zorunlu durumların meydana gelmesi halinde; Kurumsal Üyenin hesabını kapatabilir, herhangi bir sebeple hesabı kapatılanın yapacağı hesap açma talebini kabul etmeyebilir. “Üyelik Sözleşmesi”: Portal’da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, Ziyaretçi’nin Üyelik Sözleşmesi’ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile Portal’da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme. “BAYTİİ Hizmetleri” ("Hizmetler”): Portal içerisinde Üye’nin işbu Üyelik Sözleşme’si içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla BAYTİİ tarafından sunulan ve dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik ve/veya uyarlama yapma hakkını saklı tuttuğu hizmet veya uygulamalardır. “Profil Sayfası”: Kurumsal Üyenin Portal üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için ilanlarını girebildiği, yönetebildiği, sergileyebildiği ve diğer Ziyaretçilerin erişebildiği BAYTİİ ürünüdür. ‘’Profil Sayfası Kullanıcısı’’: Kurumsal Üye tarafından Profil Sayfasını kullanmaya yetkilendirilecek, Kurumsal Üye dışındaki üçüncü kişi kullanıcıdır. Profil Sayfası Kullanıcısı tanımlanırken Kurumsal Üye’nin kabul ettiği tüm sözleşmeler kabul edilmelidir. “BAYTİİ Hizmetleri” (“Hizmetler”): Portal içerisinde Kurumsal Üyenin işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla BAYTİİ tarafından sunulan uygulamalardır. BAYTİİ, portal içerisinde sunulan hizmetlerinde dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Kurumsal Üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Portalda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. “İçerik”: Portalda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder. "BAYTİİ Arayüzü": BAYTİİ ve Kurumsal Üye tarafından oluşturulan içeriğin Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve BAYTİİ Veri Tabanından sorgulanabilmesi amacıyla Ziyaretçiler tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları BAYTİİ’ye ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır. “BAYTİİ Veri Tabanı”: Portal dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği BAYTİİ’ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır. “Kurumsal Üye Kişisel” sayfası: Kurumsal Üyenin Portalda yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece Kurumsal Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Kurumsal Üyeye özel sayfadır. “Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir. “Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika Kurumsal Üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı.

3.1 İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin konusu, Portalda sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile Portal içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin BAYTİİ tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. Kurumsal Üye ve Profil Sayfası Kullanıcısı, işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, Portal içeriklerine, hesaba ve Hizmetlere ilişkin BAYTİİ tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Kurumsal Üye Olma

4.1 Kurumsal Üye olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve temsile yetkili kişi tarafından Hesap başvurusunda bulunmuş olmak ve BAYTİİ tarafından işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi kapsamında hesabı geçici olarak durdurulmamış veya hesabı kapatılmamış olmak, İlan Verme Kurallarına aykırı davranmamış olmak gerekmektedir. Kurumsal Üyelik başvurusunun başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin varsa BAYTİİ’nin istediği ek belgelerin ….@... adresine mail atılması gerekmektedir. Bahsi geçen belgeler ve bilgiler ad, soyad, İletişim bilgileri, Faaliyet alanı, İşletme Türü (şahıs şirketi, limited şirketi), Ticari unvan, Adres, Vergi levhası, Şirket yetkilisinin imza sirküleridir. 4.2 BAYTİİ, hesabı aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere Kurumsal Üyelik Sözleşmesini akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve Kurumsal Üye nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. BAYTİİ ayrıca Kurumsal Üye olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerle sözleşmenin fiziken yapılmasını ve/veya gerekli belgeleri fiziken talep etme hakkını saklı tutar. 4.3 Sisteme yeni bir Profil Sayfası Kullanıcısı tanımlanması sırasında da BAYTİİ aynı şekilde, ilgili Profil Sayfası Kullanıcısı’nın ve/veya Kurumsal Üye adına işlem yapan kişilerin yetkilendirildiğine ve Kurumsal Üye nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. 4.4 BAYTİİ herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Kurumsal Üyenin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. Portalda belirtilen kurallara aykırılık halleri, Kurumsal Üyenin BAYTİİ bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, hesabı kapatma veya geçici olarak durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Kurumsal Üyenin Hak ve Yükümlülükleri 5.1.1 Kurumsal Üye, Portalda belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Portaldaki tüm şart ve kuralları okuyup, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. Kurumsal Üye, faaliyet gösterdiği iş ve işlemler sebebiyle mevzuatta öngörülen ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen “Yetki Belgesi”, ”Sertifika”, Ruhsat vesair belgelere sahip olduğunu ve bu kapsamda öngörülen tüm şartları sağladığını kabul ve taahhüt eder. Kurumsal Üye, Portal’da yürüteceği faaliyetler kapsamında 3. Kişilerin tüm taleplerinden, idari ve yargısal kararlardan ve yaptırımlardan kendisinin sorumlu olduğunu; BAYTİİ’nin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisine rücu hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.1.2 Kurumsal Üye, BAYTİİ’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kurumsal Üyeye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple BAYTİİ’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Kurumsal Üyenin Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile BAYTİİ’ye bildirimde bulunulması halinde; ilgili ilan yayından kaldırılabilir. 5.1.3 Kurumsal Üyenin, hesabına girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini münhasıran ve münferiden kendisi tarafından sağlaması, bizzat kendisinin kullanması gerekir. Kurumsal Üye aynı kullanıcı adı ve şifre bilgileri başkaca internet sitelerinin hesaplarına tanımlamamalı, başkaca internet sitelerinin hesabında kayıtlı bulunan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini BAYTİİ Hesabına tanımlamamalıdır. Kurumsal Üye herhangi bir amaçla kullanıcı adı ve şifre bilgilerini, başka bir Ziyaretçi, şirket, üçüncü kişi ile yazılımsal arayüz vb. ile paylaşamaz. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Ziyaretçilerin ve/veya BAYTİİ’nin ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlardan Kurumsal Üye sorumlu olacaktır. BAYTİİ’nin böyle bir durumda uğrayacağı zarar için Kurumsal Üye’ye rücu etme hakkı saklıdır. Profil Sayfası Kullanıcısı’na ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kurumsal Üye, tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kurumsal Üye, tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındaki bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kurumsal Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kurumsal Üye sorumlu olacaktır. Kurumsal Üye, Profil Sayfası Kullanıcısı gibi belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile Portala giriş yapan kişilere ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair herhangi birinin şüphesinin bulunması halinde; Kurumsal Üye derhal durumu Portal yetkililerine bildirecektir. 5.1.4 Kurumsal Üye, Portal dahilinde kendisi veya Profil Sayfası Kullanıcısı/Kullanıcıları tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, tüketiciyi aldatıcı nitelikte olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portalda yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık yaratmadığını, gerekli tüm lisans, ruhsat ve belgelere sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. BAYTİİ, Kurumsal Üye tarafından BAYTİİ’ye iletilen veya Portal üzerinden Kurumsal Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kurumsal Üye, hesap oluşturma işlemleri tamamlandıktan sonra verdiği bilgilerin hatalı veya eksik olduğunu fark etmesi halinde gerekli düzeltmeleri Portal’a giriş yaptıktan sonra Ayarlar bölümünden yapabilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek ilgili düzeltmenin yapılmasını talep edebilir. 5.1.5 Kurumsal Üye, BAYTİİ’nin yazılı onayı olmadan işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesini veya bu Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 5.1.6 Kurumsal Üye hukuka uygun yöntem ve amaçlarla Portal üzerinde ilan yayınlayabilir, işlem yapabilir. Kurumsal Üyenin, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kurumsal Üye, BAYTİİ’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Portala yüklemeyeceğini; ilan oluşturmayacağını, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BAYTİİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kurumsal Üyenin işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BAYTİİ doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BAYTİİ’nin böyle bir durumda uğrayacağı zararları Kurumsal Üyeye rücu etme hakkı saklıdır. 5.1.7 BAYTİİ, Kurumsal Üyenin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve BAYTİİ Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, BAYTİİ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine BAYTİİ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup, BAYTİİ’nin her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır. 5.1.8 BAYTİİ tarafından Kurumsal Üye için hazırlanan raporları ve benzeri içerikleri, müşterileri dışında kimseyle paylaşamaz, rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz, satamaz, rapordan kısmen alıntı yapamaz, rapordan türetilmiş çalışmalar yapamaz. BAYTİİ’nin yapay zeka teknolojisi ile oluşturulmuş İlanları ve İlan Klipleri BAYTİİ.com ziyaretçilerinin görüntülemesi için oluşturulmuş olup, sadece www.BAYTİİ.com internet sitesi ile mobil uygulamaları üzerinden ilana ayrılan alanda yayınlanabilir, kopyalanamaz, başkaca platformda ya da mecrada kullanılamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Raporlar, ilan klipleri veya benzeri içerikler hakkında işbu madde hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde; BAYTİİ tarafından hesabı geçici olarak durdurulabilir ya da hesabı kapatılabilir ya da başkaca yaptırım uygulanabilir. Kurumsal Üye rapor veya ilan klibi içeriği konusunda BAYTİİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. 5.1.9 Kurumsal Üyenin Portal veya BAYTİİ sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Portal, BAYTİİ ve diğer ziyaretçilere zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Portalın ve Portala ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer ziyaretçilerin Portaldan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Portala orantısız yük bindirmesi; Portalın kaynak kodlarına veya BAYTİİ’nin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, Portalın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, BAYTİİ sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. 5.1.10. Kurumsal Üye, BAYTİİ Kurumsal Üyeliğini Ayarlar menüsünden silebilir. Tamamlanmamış ‘’Kısa dönemli kiralama’’ işlemi varsa Kurumsal Üyelik iptali gerçekleştirilmez. BAYTİİ hesabının devre dışı bırakılması, hesabın kalıcı olarak silinmesinin ilk adımıdır. Devre dışı bırakma 30 günlük bir süreçtir. Devre dışı bırakmanızın ardından 30 gün içerisinde Kurumsal Üye hesabına erişim sağlamazsa, hesabı silinir. 30 günlük devre dışı bırakma döneminde Kurumsal Üye, hesabına giriş yaparsa hesap kolaylıkla yeniden aktif hale gelir. BAYTİİ hesabını devre dışı bırakmak, Kurumsal Üye’ye ait Kullanıcı adınının ve herkese açık profilinin BAYTİİ.com, iOS İçin BAYTİİ veya Android İçin BAYTİİ’de görüntülenemeyeceği anlamına gelir. BAYTİİ hesabını silmek; bilgilerin Google, Bing vb. arama motorlarından da silineceği anlamına gelmez. BAYTİİ, platformunun ve BAYTİİ Ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için devre dışı bırakılan hesapla ilgili bazı bilgileri tutabilir. BAYTİİ hesabı devre dışı bırakıldığında başkalarının ilanlarında bahsedilen Kullanıcı adınız görünmeye devam eder. Ancak profiliniz artık bulunmadığından profilinize yönlendiren bir bağlantı sağlamaz. 5.2. BAYTİİ’nin Hak ve Yükümlülükleri 5.2.1 BAYTİİ, işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili Portalda belirtilen açıklamalar ve işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; BAYTİİ her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. 5.2.2 BAYTİİ Portal’ı ve Hizmetleri; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, Portal ve Hizmetlerin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kurumsal Üyenin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. BAYTİİ Portal üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve Kurumsal Üye Portal’ı ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiği sürece, Portalı ve Hizmetleri kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. BAYTİİ: (i) Kurumsal Üyenin Portal ve Hizmetleri kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya Kurumsal Üyenin Kurumsal Üyelik Sözleşmesinde belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Portal üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden; (vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından; (vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın Kurumsal Üyenin Portalı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda Kurumsal Üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir. 5.2.3 BAYTİİ, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Kurumsal Hesap açma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle, sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kurumsal Üye ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, BAYTİİ’nin işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. 5.2.4 BAYTİİ üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, uygulamalara ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Kurumsal Üye tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle BAYTİİ tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, uygulamalar, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BAYTİİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kurumsal Üye ile Ziyaretçilerin veya üçüncü kişilerin BAYTİİ bünyesinde veya BAYTİİ aracılığıyla eriştiği, iletişim platformları üzerinden Kurumsal Üyeler ile yapacakları görüşmelerden BAYTİİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 5.2.5 BAYTİİ, Portalın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; BAYTİİ bu mesajı giren Kurumsal Üyenin hesabını herhangi bir bildirim yapmadan kapatabilir. BAYTİİ, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Kurumsal Üye’ye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler Portalda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 5.2.6 BAYTİİ, ilan sayfaları da dahil olmak üzere Portalda reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir. 5.2.7 BAYTİİ’nin, BAYTİİ çalışanlarının ve yöneticilerinin, Portalda Kurumsal Üye, Profil Sayfası Kullanıcısı ve Ziyaretçiler tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. 5.2.8 Kurumsal Üyenin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, hesap başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte Kurumsal Üye hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; BAYTİİ herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kurumsal Üyenin hesabını kapatabilir. Hesap kapatma işleminden önce BAYTİİ yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için BAYTİİ uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Hesabın kapatılması veya geçici olarak durdurulması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından BAYTİİ, kendi takdirine bağlı olarak, Kurumsal Üyenin Portal üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. 5.2.9 BAYTİİ, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. BAYTİİ Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. BAYTİİ, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Portalın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. BAYTİİ ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili BAYTİİ herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

6. Gizlilik Politikası

6.1 BAYTİİ, Portalda Kurumsal Üyeyle ilgili bilgileri işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan Ek 6 - Gizlilik Politikası ve EK-8 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni kapsamında kullanabilir. BAYTİİ Kurumsal Üyeye ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Kurumsal Üye, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda giriş yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.2 Kurumsal Üyenin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Portala girilen verileri BAYTİİ tarafından Kurumsal Üyelik Sözleşmesi kapsamında; Portalın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması sayfası ziyaret edilmelidir. BAYTİİ Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Portalda yayınlandığı anda yürürlüğe girer ve Kurumsal Üye için bağlayıcı olur. Kurumsal Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, BAYTİİ’den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz. 6.3 Kurumsal Üye, Portal dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Kurumsal Üye’nin veya BAYTİİ’nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Ziyaretçilere veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, BAYTİİ’nin kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal Üye, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde BAYTİİ’nin bir zarara uğraması durumunda; bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.4 Kurumsal Üye, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.5 Kurumsal Üye, BAYTİİ hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için BAYTİİ’nin herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı BAYTİİ’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.6 Kurumsal Üye ilan verirken veya BAYTİİ Portalını kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak BAYTİİ’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.7 Kurumsal Üye, müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, BAYTİİ’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Portal

dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak ziyaretçiler tarafından sağlanan bilgiler ve bu Portalın (sınırlı olmamak kaydıyla BAYTİİ Veri Tabanı, BAYTİİ Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte BAYTİİ’nin telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) BAYTİİ’ye aittir ve/veya BAYTİİ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kurumsal Üye, BAYTİİ hizmetlerini, BAYTİİ bilgilerini ve BAYTİİ’nin fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BAYTİİ’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde BAYTİİ tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde BAYTİİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin akdi ile BAYTİİ, Portalın Kurumsal Üyelik Sözleşmesi koşulları çerçevesinde ve Hizmetlerden faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin Kurumsal Üye’ye münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.

8. Kurumsal Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri

BAYTİİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesini, eklerini ve/veya herhangi bir maddesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Portalda yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, Portalda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, mevcut hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi, Kurumsal Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

9.1 Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne BAYTİİ ne de Kurumsal Üye, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması durumunda, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılırlar. Mücbir sebep, mağdur olan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki, bir Tarafın fiilini geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle getiren veya fiilin ifası mümkün olsa dâhi, edimler arasındaki dengeyi bir Taraf aleyhine aşırı ölçüde bozan olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde mağdur Taraf diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve mücbir sebebin özelliğine göre edimin geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle gelip gelmediğini ya da edimler arasındaki dengenin kendisi aleyhine aşırı ölçüde bozulduğunu, mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirecektir. 9.2 Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası geçici olarak imkânsızlaşmış ise, mücbir sebep nedeniyle edimini ifa etmesi imkânsız hâle gelen Taraf, (i) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (ii) diğer Taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Taraflar, geçici ifa imkânsızlığının 30 günden fazla sürmesi hâlinde her iki Tarafın, Sözleşmeyi tazminat veya herhangi bir ek yükümlülük olmaksızın feshetme hakkı bulunacağını kabul ederler. 9.3 Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası sürekli olarak imkânsız hâle gelmiş ise, Türk Borçlar Kanunu madde 136 uyarınca borç, edimin ifasının imkânsız hâle geldiği tarihte kusursuz ifa imkânsızlığı nedeniyle sona erecek ve kanuni hükümler uygulama alanı bulacaktır. 9.4 Mücbir Sebep meydana gelmiş ve ancak edimin ifası geçici yahut sürekli olarak imkânsızlaşmamış ve fakat edimler arasındaki denge bir taraf aleyhine aşırı ölçüde bozulmuş ise, mücbir sebepten etkilenen Taraf, öncelikle edimler arasında bozulan dengenin yeniden tesis edilebilmesi adına karşı Tarafa yazılı olarak bir müzakere talebinde bulunacak ve Taraflar, mahkeme yoluna başvurmaksızın uyarlama şartlarının aralarında düzenlenmesi hususunda müzakere yürüteceklerdir. İlgili müzakere talebinin alınmasından itibaren 30 gün içinde sürecin anlaşma ile sonuçlanmaması hâlinde, kendisi aleyhine edim dengesi bozulan Tarafın mahkemeye başvurmak suretiyle uyarlama talep etmesi mümkün olacaktır. Taraflar para borcunun ifasının imkânsızlaşmayacağını kabul ve beyan ederler. 9.5 Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalıklar ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Kurumsal Üye, ediminin ifasının objektif olarak mümkün olduğu durumlarda, mevzuat değişikliği nedeniyle kendisine getirilen ek yükümlülüklerin mücbir sebep olarak addedilemeyeceğini, bu sebeple Sözleşme hükümlerinde değişiklik talep etmesinin mümkün olmayacağını kabul eder.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

10.1 İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlük

11.1 İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve Kurumsal Üyelik Sözleşmesiyle atıfta bulunulan ve Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile Portalda yer alan kurallar ve şartlar, Kurumsal Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

12. Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin Ekleri

12.1 Kurumsal Üye, işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ile Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan tüm eklerin ve ayrıca Portalda yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, Kurumsal Üye olarak Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ile eklerine” ve Portalda yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. EKLER