BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Bireysel Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Blv. Concepta Plaza Apt. No:911/39 Esenyurt İstanbul adresinde mukim Baytii Gayrimenkul İnşaat ve Genel Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısaca “BAYTİİ” olarak anılacaktır) ile www.Baytii.com Portalda hesap açmak için işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve www.Baytii.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren Üye arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Portal”: www.Baytii.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan BAYTİİ’nin hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar. “Ziyaretçi”: Portal’a erişen her gerçek veya tüzel kişi. “Bireysel Üye” (“Üye”): Portal’da hesap oluşturan, mesleki veya ticari amaç gütmeksizin Portal dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcıdır. “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”: Portal’da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, Ziyaretçi’nin Bireysel Üyelik Sözleşmesi’ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile Portal’da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme. “BAYTİİ Hizmetleri” ("Hizmetler”): Portal içerisinde Üye’nin işbu Üyelik Sözleşme’si içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla BAYTİİ tarafından sunulan ve dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik ve/veya uyarlama yapma hakkını saklı tuttuğu hizmet veya uygulamalardır. “İçerik”: Portal’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler. “BAYTİİ Arayüzü” : BAYTİİ ve Bireysel Üye tarafından oluşturulan içeriğin Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve BAYTİİ Veri tabanından sorgulanabilmesi amacıyla Ziyaretçiler tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları BAYTİİ’ye ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama sayfalarıdır. “BAYTİİ Veri Tabanı” : Portal dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği BAYTİİ’ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır. “Üye Kişisel Sayfası”: Bireysel Üye’nin Portal’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece Bireysel Üye tarafından belirlenen Kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Bireysel Üye’ye özel sayfadır. “Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir. “Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Bireysel Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Portal’da sunulan Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartları ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Bireysel Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile Portal içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve Hizmetler’e ilişkin BAYTİİ tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. Ziyaretçi, işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, Üye olmaya ve Hizmetler’e ilişkin BAYTİİ tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Hesap Şartları

4.1. Portal’a üye olabilmek için reşit olmak ve BAYTİİ tarafından işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. 4.2 BAYTİİ herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Üye’nin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. Portal’da belirtilen kurallara aykırılık halleri, Bireysel Üye’nin BAYTİİ bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri hesabının kapatılması veya hesabın geçici olarak durdurulma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üyenin Hak ve Yükümlülükleri 5.1.1 Üye, Portal’da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Bireysel Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Portal’daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. 5.1.2 Üye, BAYTİİ’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üye’ye ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple BAYTİİ’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 5.1.3.Üye’nin, BAYTİİ Üyelik Hesabı’na girişte kullandıkları Kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerle paylaşmamaları ve üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üyelerin ve/veya BAYTİİ’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye sorumludur. 5.1.4 Üye, Portal dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı taşınmazların satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. BAYTİİ, Üye tarafından BAYTİİ’ye iletilen veya Portal üzerinden Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. 5.1.5 Üye, BAYTİİ’nin yazılı onayı olmadan işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi’ni veya bu Bireysel Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 5.1.6 Üye hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilir. Üye’nin, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, BAYTİİ’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Portal’a yüklemeyeceğini; ilan oluşturmayacağını, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bireysel Üye’nin işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BAYTİİ doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 5.1.7 BAYTİİ, Üye’nin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve BAYTİİ Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, BAYTİİ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine BAYTİİ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; BAYTİİ’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. 5.1.8 Üye, üçüncü şahıslardan aldığı veya kiraladığı taşınmazlardaki ayıplarla ilgili BAYTİİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten BAYTİİ’yi ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 5.1.9 Üye, hesap oluşturma işlemleri tamamlandıktan sonra verdiği bilgilerin hatalı veya eksik olduğunu fark etmesi halinde veya sonradan değiştirmek istediğinde gerekli düzeltmeleri Portal’a giriş yaptıktan sonra “Hesabım” bölümünden yapabilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek ilgili düzeltmenin yapılmasını talep edebilir. 5.1.10 Üye’nin Portal veya BAYTİİ sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya diğer Ziyaretçilere zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Portal’ın ve Portal’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer Ziyaretçilerin Portaldan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Portal’a orantısız yük bindirmesi; Portal’ın kaynak kodlarına veya BAYTİİ sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, Portal’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, BAYTİİ sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. 5.1.11 Üye, BAYTİİ üyeliğini Hesabım menüsünden silebilir. Tamamlanmamış ‘’Kısa dönemli kiralama’’ işlemi varsa üyelik iptali gerçekleştirilmez. BAYTİİ hesabının devre dışı bırakılması, hesabın kalıcı olarak silinmesinin ilk adımıdır. Devre dışı bırakma 30 günlük bir süreçtir. Devre dışı bırakmanızın ardından 30 gün içerisinde Üye hesabına erişim sağlamazsa, hesabı silinir. 30 günlük devre dışı bırakma döneminde Üye, hesabına giriş yaparsa hesap kolaylıkla yeniden aktif hale gelir. BAYTİİ hesabını devre dışı bırakmak, Üye’ye ait Kullanıcı adının ve herkese açık profilinin BAYTİİ.com, iOS İçin BAYTİİ veya Android İçin BAYTİİ’de görüntülenemeyeceği anlamına gelir. BAYTİİ hesabını silmek; bilgilerin Google, Bing vb. arama motorlarından da silineceği anlamına gelmez. BAYTİİ, platformunun ve BAYTİİ Ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için devre dışı bırakılan hesapla ilgili bazı bilgileri tutabilir. BAYTİİ hesabı devre dışı bırakıldığında başkalarının ilanlarında bahsedilen Kullanıcı adınız görünmeye devam eder. Ancak profiliniz artık bulunmadığından profilinize yönlendiren bir bağlantı sağlamaz. 5.2. BAYTİİ’nin Hak ve Yükümlülükleri 5.2.1. BAYTİİ, işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nde bahsi geçen tüm hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili BAYTİİ Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; BAYTİİ her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. 5.2.2. BAYTİİ, Portalda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye’nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Portal Ziyaretçileri de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. BAYTİİ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. BAYTİİ, Hizmetler ile ilgili olarak her zaman değişiklik ve/veya uyarlama yapma hakkını saklı tutmakla birlikte, yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye’nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar ile açıklanan şartlar ve koşullar Portal’da ilan edildiği anda yürürlüğe girecektir. Üyeler, BAYTİİ’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde BAYTİİ yapabilir. BAYTİİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir. 5.2.3. Portal üzerinden, BAYTİİ’nin kendi kontrolünde olmayan Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üye tarafından veya sadece referans kolaylığı açısından BAYTİİ tarafından sağlanmış olabilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BAYTİİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 5.2.4. BAYTİİ, Portal’ın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, Bireysel Üyelik Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, ilanları, yorumları veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; BAYTİİ bu mesaj ve içeriği giren Üye’nin hesabına herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. Üye’nin Portal üzerinden paylaştığı mesajlar, yaptığı yorumlar ve/veya verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile BAYTİİ’ye bildirimde bulunulması halinde de; ilgili ilan yayından kaldırılabilir ve içeriği giren Üye’nin hesabına herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. BAYTİİ, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Üye’ye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler Portal’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 5.2.5. BAYTİİ’nin, BAYTİİ çalışanlarının ve yöneticilerinin, Portal’da Üye ve Ziyaretçiler tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. 5.2.6. BAYTİİ, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. BAYTİİ’yi Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. BAYTİİ, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Portal’ın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. BAYTİİ ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Bireysel Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. 5.2.7. BAYTİİ Portalı ve Hizmetleri; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, Portal ve Hizmetler’in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Üyenin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. BAYTİİ Portal üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve Üye Portal’ı ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiği sürece, Portalı ve Hizmetleri kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. BAYTİİ: (i) Üye’nin Portal ve Hizmetleri kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya Üye’nin Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Portal üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden; (vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından; (vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın Üye’nin Portal’ı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda Üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir. 5.2.8 Üye’nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, hesap başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte Üye hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; BAYTİİ herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Üye’nin hesabını kapatabilir. Hesap’ı kapatmadan önce BAYTİİ yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için BAYTİİ uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Hesap’ın kapatılması, geçici olarak durdurulması yahut Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından BAYTİİ, kendi takdirine bağlı olarak, Üye’nin Portal üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme hak ve yetkisine sahiptir.

6. Gizlilik Politikası

6.1 BAYTİİ, Portal’da Üye ile ilgili bilgileri; işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi ve işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nin eklerinin biri ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası eki kapsamında kullanabilir. BAYTİİ Üye’ye ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Üye, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda hesap girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. 6.2. BAYTİİ, Bireysel Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda Baytii.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için BAYTİİ’nin işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. 6.3.Üyenin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Portal’a girilen verileri BAYTİİ tarafından Bireysel Üyelik Sözleşmesi kapsamında; Portalın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Veriler Eki ziyaret edilmelidir. BAYTİİ Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Portal’da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili BAYTİİ’den herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz. 6.4. Üye, Portal dahilinde eriştiği bilgileri; bu bilgileri ifşa eden Üyenin veya BAYTİİ’nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği ziyaretçilere veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, BAYTİİ’nin kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde BAYTİİ’nin bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.5. Üye, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.6. Üye, BAYTİİ hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için BAYTİİ’nin herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı BAYTİİ’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.7. Üye ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini BAYTİİ Portal’ı üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını ve aleniyet kazanan özel nitelikli kişisel verilerinin alenileştirme amacına bağlı olarak BAYTİİ tarafından kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini bildiğini; işbu işleme faaliyetlerinin de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1 Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Ziyaretçiler tarafından sağlanan bilgiler ve bu Portalın (sınırlı olmamak kaydıyla BAYTİİ Veri Tabanı, BAYTİİ Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte BAYTİİ’nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) BAYTİİ’ye aittir ve/veya BAYTİİ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Üye, BAYTİİ hizmetlerini, BAYTİİ bilgilerini ve BAYTİİ’nin fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BAYTİİ’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Portal Kullanım Koşulları dâhilinde BAYTİİ tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde BAYTİİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nin akdi ile BAYTİİ, Portal’ın Bireysel Üyelik Sözleşmesi koşulları çerçevesinde ve Hizmetlerden faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin Üyeye münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.

8. Bireysel Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri

8.1 BAYTİİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi’ni uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal’da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Portal’da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

9.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BAYTİİ işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BAYTİİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BAYTİİ’den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, salgın hastalıklar ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BAYTİİ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

10.1 İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlük

11.1 İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi ve Bireysel Üyelik Sözleşmesi’yle atıfta bulunulan ve Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile Portal’da yer alan kurallar ve şartlar, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

12. Bireysel Üyelik Sözleşmesinin Ekleri

12.1 Bireysel Üye, işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi ile Bireysel Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olan tüm eklerin ve ayrıca Portal’da yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, Üye olarak Bireysel Üyelik Sözleşmesi ile eklerine ve Portal’da yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.